Facebook

Regulamin

Rejestrując się każdy użytkownik akceptuje poniższy regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania każdego z jego punktów.

1.    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.architekturawnetrz.pl oraz uczestniczenia w Forum Dyskusje, działającego w ramach serwisu, którego właścicielem jest osoba prywatna o adresie elektronicznym info@architekturawnetrz.pl, zwana dalej Właścicielem, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na tematy związane z dekorowaniem i wyposażeniem wnętrz.

2.    Dostęp do serwisu i do forum posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

3.    Użytkownicy publicznej sieci Internet uzyskują możliwość dodawania własnych komentarzy i opinii poprzez bezpłatną rejestrację.

4.    Po zarejestrowaniu się każdy ma możliwość edycji swoich danych za wyjątkiem pola „login”.

5.    Jako login nie można używać słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, niecenzuralne lub przekleństwa.

6.    Każda osoba może zarejestrować tylko jedno konto. Zakładanie kilku kont może w konsekwencji prowadzić do całkowitego zablokowania wszystkich kont.

7.    Użytkownik serwisu i uczestnik forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach serwisu i forum.

8.    Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym dane osobowe, umieszczane przez niego w serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.


9.    Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach serwisu i forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc.

10.    Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach serwisu i forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Nietykiety, czyli zasad obowiązujących w dyskusjach w Internecie:

a.    Zakaz spamowania;
b.    Zakaz wysyłania tzw. „łańcuszków szczęścia”;
c.    Stosowania się do reguł pisania obowiązujących w danej grupie;
d.    Zakaz nadmiernego cross-postowania, czyli wysyłania e-maili lub postów do kilku grup naraz,
e.    Zakaz wysyłania e-maili / postów do wielu osób naraz z jawnymi adresami poczty elektronicznej (stosujemy kopię ukrytą);
f.    Zakaz pisania nie na temat.

11.    Nie używaj słów wulgarnych i nie obrażaj innych użytkowników i uczestników forum.

12.    Staraj się pisać poprawnie, bez błędów językowych.

13.    Nie nadużywaj rozmiarów, typów i kolorów czcionek.

14.    W treści wiadomości nie zamieszczaj więcej niż 3 grafiki o  wymiarach 1600 pikseli X 1200 pikseli.

15.    Zamieszczenie grafiki w serwisie jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika, że posiada on odpowiednie uprawnienia do korzystania z materiałów umieszczonych w serwisie, a w szczególności do zdjęć i filmów.

16.    Z chwilą zamieszczenia grafiki w serwisie, użytkownik oświadcza, że:

a.    Zapoznał się z Regulaminem i zrozumiał jego treść, w tym w szczególności zapisy dotyczące odpowiedzialności za naruszanie prawa i zasad współżycia społecznego,
b.    W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec serwisu www.architekturawnetrz.pl z tytułu zamieszczenia zdjęcia w serwisie, użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę.

17.    Wszelkie czynności, jakie użytkownik podejmuje na łamach serwisu, realizuje on na własne ryzyko, w szczególności ma na uwadze to, że:

a.    Grafiki będą publicznie dostępne w ramach publicznej sieci Internet tak, że wszyscy użytkownicy sieci będą mieli do nich dostęp w miejscu i czasie przez nich wybranych,
b.    Właściciel zastrzega sobie prawo usuwania grafik naruszających niniejszy regulamin i do blokowania uczestnictwa w forum w stosunku do osób naruszających postanowienia regulaminu w przypadku, gdy ich  treść lub charakter jest bezprawna lub niezgodna z zasadami współżycia społecznego, uznawana za wulgarną, niecenzuralną lub niezgodną z dobrymi obyczajami, łamiąca prawo, w tym w szczególności nawołująca lub ukazująca przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie i nazistowskie.


18.    Odnośniki prowadzące do stron zawierających niebezpieczne dane należy poprzedzić wyraźnym ostrzeżeniem.

19.    Należy unikać animowanych avatarów i animowanych obrazków w podpisach.

20.    Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach serwisu i forum przekazów reklamowych.

21.    Reklamowanie niekomercyjnych stron jest dozwolone. Wolno podać do nich link tylko jeden raz. Powtarzające się linki w różnych wątkach będą usuwane.

22.    Zabronione jest dodawanie do każdego wątku niepotrzebnych wypowiedzi, nic nie wnoszących (tzw. nabijanie postów).

23.    Zabronione jest używanie avatarów i podpisów moderatorów.

24.    Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.

25.    Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających niniejszy regulamin oraz prawo do blokowania uczestnictwa w forum w stosunku do osób naruszających postanowienia regulaminu.

26.    Za łamanie regulaminu moderatorzy będą dawać ostrzeżenia. Po trzech ostrzeżeniach konto uczestnika będzie blokowane bezterminowo. Zablokowanie dostępu może nastąpić wcześniej, jeśli moderator w                konsultacji z administratorem podejmą taką decyzję. Zablokowana osoba ma prawo odwołania się od decyzji w ciągu pięciu dni.

27.    Właściciel nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników serwisu i forum innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

28.    Właściciel dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu i forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

29.    Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej oraz administracyjnej, za korzystanie przez użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego  dokumentu.
30.    W przypadku odnalezienia komentarzy lub wątków naruszających regulamin forum prosimy o poinformowanie moderatorów lub obsługę strony www.architekturawnetrz.pl.

31.    Uczestnicy forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach serwisu i forum wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w serwisach i publikacjach Właściciela.

32.    Niniejszy serwis jest prowadzony przez podmioty polskie – korzystanie z serwisu podlega prawu polskiemu. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z serwisu mają zastosowanie odpowiednie   przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".

33.    Niniejszy regulamin dotyczy również korzystania z innych usług elektronicznych świadczonych przez Właściciela we wszystkich posiadanych domenach: architectura.pl, architekturaprzestrzeni.pl,                architekturawnetrz.pl, interiordesign.pl, nowoczesnewnetrza.pl, nowoczesnewnetrze.pl, projektowaniewnetrz.pl, wzornictwoprzemyslowe.pl, wzornictwouzytkowe.pl .

34.    Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich  opublikowania na tej stronie.